Valná hromada AC Moravská Slavia Brno, spolek

Pozvánka

na výroční valnou hromadu AC Moravská Slavia Brno, spolek

která se koná ve čtvrtek dne 20. května 2021 v atletické klubovně stadionu na Vojtově ulici 1020/12c od 17,00 hod.

Návrh programu:

  1. Prezentace a volba předsedajícího
  2. Schválení programu
  3. Výroční zpráva (zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření klubu za uplynulý rok)
  4. Zprávy o činnosti dozorčí rady
  5. Projednání účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření
  6. Projednání výše a struktury členských příspěvků na rok 2022
  7. Návrh plánu činnosti na rok 2021
  8. Různé
  9. Usnesení valné hromady
  10. Závěr

Ladislav Zouhar, v. r.                                      Jiří Proch, v. r.

předseda                                                             místopředseda

Jednací řád valné hromady AC Moravská Slavia Brno, spolek

Návrh pro jednání valné hromady AC Moravská Slavia Brno svolané na 20. 5. 2021

Jednací řád valné hromady AC Moravská Slavia Brno, spolek

Článek I.

 1. O záležitostech valné hromady (dále VH) AC Moravská Slavia Brno, spolek (dále Spolek) jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti VH, kteří musí být pověřeni platným mandátem dle stanov Spolku, tzn. musejí být členy Spolku, nebo musejí být vybaveni plnou mocí a jednat v zastoupení člena Spolku.

 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhnout členy pracovního předsednictva, členy mandátové, volební, návrhové komise a návrhy dle volebního řádu a dále předkládat pracovnímu předsednictvu i komisím návrhy, pozměňující návrhy, podněty a připomínky.

 3. Diskusní příspěvek by neměl být delší než 3 minuty. Při delším příspěvku může předsedající odebrat diskutujícímu slovo po předchozím upozornění. Předsedající může diskutujícím odebrat slovo i v případech, kdy se diskutující odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné.

 4. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. K přijetí návrhu je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

Článek II.

 1. Jednání VH řídí tříčlenné pracovní předsednictvo, tvořené z členů výboru klubu a delegátů VH, které si ze svého středu zvolí předsedajícího VH. Pracovní předsednictvo je voleno v úvodu VH veřejným hlasováním, přičemž ke zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.

 2. Předsedající uděluje a odnímá slovo a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.

Článek III.

 1. Valná hromada volí tříčlennou mandátovou komisi, která ověří platnost mandátů přítomných delegátů, podá zprávu o počtu přítomných delegátů a zprávu o tom, zda je VH způsobilá se usnášet.

 2. Volby se v souladu se Stanovami Spolku řídí volebním řádem VH.

Článek IV.

 1. O zásadních záležitostech jednání se rozhoduje usnesením, jehož návrh předkládá pracovní předsednictvo. O předložených návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. O návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém jsou předloženy.

 2. Jsou-li navrženy pozměňující návrhy k předloženým návrhům, rozhoduje se nejprve o pozměňujících návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Při tomto hlasování se rozhoduje pouze o podobě, v jaké bude návrh následně předložen VH k hlasování (tj. zda v podobě původní nebo pozměněné) a toto hlasování nijak nepředjímá ani nenahrazuje vlastní hlasování o přijetí konkrétního usnesení.

 3. V případě hlasování o více než dvou variantách návrhů je hlasování dvoukolové. V prvním kole každý delegát vybírá preferovanou variantu, dvě varianty s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola postupují do druhého kola, ve kterém se už hlasuje běžným způsobem, tj. rozhoduje nadpoloviční počet hlasů všech přítomných delegátů pro některou z navrhovaných variant. Pokud některá z variant získá už v prvním kole nadpoloviční počet hlasů všech přítomných delegátů, druhé kolo se nekoná.

 4. Záznam přijatých usnesení provádí tříčlenná návrhová komise (zvolená z řádných delegátů VH), která předkládá na závěr VH návrh usnesení VH MOSBR.

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Blue Captcha Image
Refresh

*

QR Code Business Card