Provozní řád šaten

1. Provozní řád stanoví zásady provozu objektu šaten AC Moravská Slavia Brno (dále jen „AC“) včetně tribuny pro diváky, přístupových komunikací a pozemku.

2. Každý člen AC má právo používat po zaplacení členských příspěvků ve lhůtě dané Stanovami AC objektu šaten při své sportovní činnosti.

3. Účastníci závodů pořádaných AC mají právo používat objekt šaten v rámci závodů, kterých se účastní.

4. Návštěvníci mají právo používat tribunu pro diváky, při nepřízni počasí rovněž krytý chodník anebo chodbu objektu.

5. Každý člen AC, účastníci závodů a návštěvníci jsou povinni se při pohybu v objektu šaten řídit tímto Provozním řádem, pokyny správce objektu a při závodech rovněž pokyny pořadatelů.

6. Členové AC a účastníci závodů mají přístup do místností šaten, WC, sprch a klubovny. Návštěvníci mají přístup do místností WC a klubovny. V místnostech šaten je možno se zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou k převlečení.

7. Veškeré místnosti objektu je možno používat jen jako zázemí sportovní činnosti organizované AC. Jiné využití objektu je možno jen se svolením výkonného výboru AC a jen tehdy, pokud to není v rozporu se stavebními předpisy.

8. Každý člen AC a každý návštěvník udržuje při své činnosti v objektu šaten čistotu a pořádek. Poškození objektu a jeho vybavení nahlásí každý správci objektu ihned poté co k poškození došlo nebo poté co bylo poškození zjištěno.

9. Každý, kdo zjistí požár nebo jakoukoliv jinou událost, při které hrozí výrazné poškození objektu, je povinen podle svých sil a schopností přispět k odvrácení hrozícího nebezpečí úrazu nebo poškození majetku, minimálně tím že přivolá pomoc.

10. Uvnitř objektu a na tribuně pro diváky je přísně zakázáno kouření.

11. Běžná provozní doba objektu šaten je Po – Pá od 15,00 – 19,00 hod. V době závodů konaných na atletickém hřišti je provozní doba dána začátkem akce podle vydaných propozic. Konec provozní doby pak stanoví ředitel závodů.

12. Do objektu není povoleno vnášet větší částky peněz, cennosti, spotřební elektroniku apod. V odůvodněných případech je možno peníze a cennosti uložit na dobu tréninku či závodů u správce objektu.

13. Do objektu není dovoleno vnášet jízdní kola, lyže apod.. K uložení jízdních kol na dobu tréninku či závodů slouží krytý chodník pod tribunou. Zde je možno kola zajistit vlastními řetězy a zámky k ochranné mříži chodníku nebo ke sloupům.

14. Do objektu není dovoleno vstupovat se zvířaty.

15. Závažné porušení Provozního řádu bude trestáno jednorázovým vykázáním z objektu. Jednorázové vykázání provádí správce objektu.

16. Trvale bude z objektu vykázán ten, kdo opakovaně porušuje Provozní řád a protiví se pokynům správce objektu.

17. Tento Provozní řád je platný od 2.ledna 2006.

Ladislav Zouhar

předseda výkonného výboru

AC Moravská Slavia Brno

QR Code Business Card