Návrh na doplnění stanov klubu

které budou navrženy ke schválení valné hromadě dne 21.4.2011.  Žádáme členy klubu, aby nejpozději do 20.4. zaslali své připomínky k návrhu stanovy doplnit o změny v Čl. II. odst IX. (Přerušení členství) a odst. X. (Pozastavení členství). Důvodem řešení evidence členské základny. Buď v komentáři nebo elektronicky na: dvorak.jan@brno.cz

Stanovy AC Moravská Slavia Brno

 

čl.1

Úvodní ustanovení

I.

AC Moravská Slavia Brno je nezávislým občanským sdružením zřízeným podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen “klub”). Sídlem klubu je Brno, stadion                 na Vojtově ulici č.12, PSČ 639 00.

II.

Posláním  klubu  je  zabezpečovat   rozvoj  sportovní  a tělovýchovné činnosti formou provozování atletiky. K zabezpečení tohoto poslání klub zejména vytváří materiální a odborné zázemí pro sportovní aktivity svých členů v Českém atletickém svazu, jehož je klub členem. Klub je aktivně zapojen do činnosti Českého atletického svazu a jeho regionálních jednotek.

III.

Cíle klubu jsou dosažení sportovní výkonnosti členů klubu                             v atletických disciplínách, výchova a sportovní příprava členů mládežnických kategorií, příprava a činnost atletických trenérů                       a rozhodčích.

IV.

K zajištění svého poslání provádí klub samostatnou hospodářskou činnost. Mimoto může klub zřizovat účelová zařízení, jejichž funkcí                je vytvoření podmínek pro samotnou sportovní a tělovýchovnou činnost.

V.

Klub chrání práva a oprávněné zájmy svých členů, vyplývající                    z činnosti klubu.

 

čl.2

Práva a povinnosti členů

 

I.

Členem klubu může být fyzická, popř. i právnická osoba, mající zájem             se trvale účastnit činnosti klubu. Členství vzniká přihlášením jako projevem svobodné vůle zájemce o členství a zápisem nového člena             do seznamu členů.

II.

Člen klubu má právo:

a) využívat bezplatně majetek klubu pro svoji sportovní a tělovýchovnou činnost v souladu s těmito stanovami a usneseními valné hromady členů,

b) účastnit se valné hromady členů,

c) hlasovat na valné hromadě po dosažení 16 let věku,

d) být zvolen za člena výkonného výboru nebo dozorčí rady po dosažení 18 let věku,

e) být zvolen za předsedu výkonného výboru po dosažení 21 let věku,

f) podávat podněty a návrhy, vznášet námitky a stížnosti.

III.

Člen klubu je povinen:

a) podílet se na činnosti klubu v souladu s těmito stanovami a usneseními valné hromady,

b) řádně pečovat o majetek svěřený mu do užívání klubem,

c) platit členské příspěvky ve výši odsouhlasené valnou hromadou                      a to nejpozději do 31.března běžného roku,

d) řádně dbát o majetek klubu užívaný při své činnosti,

e) řídit se stanovami klubu, usnesením valné hromady a rozhodnutím výkonného výboru.

IV.

Členství v klubu zaniká z důvodů vystoupení člena, vyloučení člena, úmrtím člena, zánikem člena, zánikem klubu a ukončením členství.

V.

Členství v klubu zanikne:

a) vystoupením člena, jestliže člen klubu učiní svobodný projev takové vůle,

b) vyloučením, rozhodne-li výkonný výbor klubu o vyloučení z důvodů uvedených v těchto stanovách,

c) úmrtím člena,

d) v případě právnické osoby z důvodů jejího zániku,

e) automaticky se zánikem klubu,

f) ukončením, jestliže člen klubu neuhradil členské příspěvky                         ve stanoveném termínu a trvale se neúčastní činnosti klubu.                    O ukončení členství rozhoduje výkonný výbor po dohodě s dozorčí radou.

VI.

Právní účinky zániku členství vstupují v platnost dnem, následujícím            po dni, v němž byl proveden úkon podle odstavce V, případně dnem následujícím po dni, v němž byla výkonnému výboru doručena listina takový úkon obsahující, jedná-li se o vystoupení člena. V ostatních případech nabývá zánik členství právní účinnosti tím dnem, ve kterém dojde ke skutečnosti, která zánik členství podmiňuje. V případě zániku ukončením je takovým dnem den, ve kterém o věci rozhodl výkonný výbor.

VII.

Pokud vznikne členství v průběhu roku, je člen povinen zaplatit členské příspěvky v poměrné výši podle počtu kalendářních měsíců, v nichž členství trvalo. Dojde-li k zániku členství v průběhu roku, zaplacené členské příspěvky se nevrací.

VIII.

 Výkonný výbor klubu může vyloučit člena klubu za závažné porušení stanov klubu nebo za jednání, jímž člen úmyslně poškodil zájmy klubu.

IX.

Přerušení členství

       Z vážných důvodů (zejména dlouhodobý studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí, mateřská a rodičovská dovolená a vážné zdravotní                a osobní problémy) je člen klubu oprávněn přerušit své aktivní členství v klubu.

       O přerušení aktivního členství v klubu člen klubu informuje výkonný výbor, přičemž mu sdělí počátek přerušení aktivního členství v klubu              a předpokládaný termín jeho ukončení.

        Člen klubu, který přerušil své aktivní členství v klubu, zůstává nadále členem klubu bez práv a povinností uvedených v odst. II.                      a odst. III, není-li dále uvedeno jinak. Může se účastnit valné hromady            a splňuje-li podmínku věku podle odst. II písm. c) může na valné hromadě hlasovat. V rámci valné hromady může podávat podněty                   a návrhy, vznášet námitky a stížnosti. Je povinen uhradit klubu roční udržovací členský příspěvek ve výši schválené valnou hromadou klubu,                            a to v podobě jednorázové úhrady na období předpokládaného přerušení členství v klubu uhrazené nejpozději současně s podáním žádosti                     o přerušení členství.

X.

Pozastavení členství

       V případě dlouhodobé pasivity člena klubu je výkonný výbor oprávněn rozhodnout o pozastavení jeho členství v klubu.

       Za dlouhodobou pasivitu člena klubu je považováno opakované nezaplacení členských příspěvků (minimálně jeden rok evidovaný dluh vůči klubu) a dlouhodobá (minimálně jeden rok) neúčast na činnosti klubu (sportovní a společenské akce klubu).

         Pokud ve lhůtě tří let od rozhodnutí výkonného výboru                            o pozastavení členství, člen klubu neobnoví svoji aktivní účast v klubu, zániká jeho členství v klubu.

       Člen klubu, který má z rozhodnutí výkonného výboru pozastavené členství, zůstává nadále členem klubu bez práv a povinností uvedených v odst. II. a odst. III. tohoto článku, není-li dále uvedeno jinak.                      Je oprávněn účastnit se jednání valné hromady bez práva hlasovat.

         Obnovením aktivní účasti v klubu se automaticky obnovuje statut člena klubu se všemi právy a povinnostmi.

XI.

         Mimo tyto stanovy se členové klubu při své sportovní činnosti řídí předpisy ČAS a pravidly atletiky.

 

 

čl.3

Výkonný výbor

 

I.

Statutárním  orgánem  klubu  je  výkonný  výbor.  Je tvořen členy, zvolenými  valnou hromadou. V čele výkonného výboru je předseda výkonného výboru. Předseda výkonného výboru a hospodář klubu jsou členy výkonného výboru z titulu své funkce a jsou voleni do svých funkcí na valné hromadě.

II.

Funkční období výkonného výboru trvá dva roky. Výkon funkce je vázán na existenci klubu.

III.

Předseda výkonného výboru zejména řídí činnost výkonného výboru            a zastupuje klub navenek.

IV.

Výkonný výbor:

a) svolává řádnou valnou hromadu,

b) vyhlašuje a zajišťuje akce pořádané pod hlavičkou klubu,

c) vyjadřuje se k přestupům a hostováním ve smyslu přestupního řádu ČAS,

d) rozhoduje o uzavření smluvních vztahů, zcizení a zatěžování investičního a finančního majetku, přijetí a poskytnutí půjček,  upsání vkladů do obchodních společností, zřizování nadací a založení organizačních jednotek v souladu s těmito stanovami,

e) navrhuje valné hromadě rozdělení zisku a způsob uhrazení ztráty klubu,

f) schvaluje konkrétní investiční akce klubu,

g) rozhoduje o úpravě finančního plánu klubu v průběhu finančního roku,

h) rozhoduje o uvolnění finančních podpor a odměn ve prospěch členů klubu,

ch) schvaluje směrnice platné pro činnost klubu v jednotlivých oblastech v souladu s těmito stanovami,

i) jmenuje inventarizační komisi,

j) činí rozhodnutí ve věcech klubové činnosti, přitom se řídí těmito stanovami, usnesením valné hromady a směrnicemi klubu,

k) v období mezi valnými hromadami kooptuje do výkonného výboru           po dohodě s dozorčí radou nové členy náhradou za členy, jejichž členství v klubu zaniklo z důvodů uvedených v těchto stanovách nebo kteří na svoji funkci rezignovali nebo ji nejsou schopni vykonávat               ze zdravotních důvodů,

l) po všech stránkách řídí běžnou činnost klubu.

V.

K realizaci svých povinností a kompetencí se výkonný výbor schází              na jednáních. O průběhu, závěrech a rozhodnutích výkonný výbor vyhotovuje evidovaný zápis. Originál zápisu je uložen u předsedy výkonného výboru, opis obdrží hospodář klubu a předseda dozorčí rady.

VI.

V období mezi řádnými valnými hromadami se výkonný výbor schází vždy jedenkrát v kalendářním čtvrtletí na společné schůzi se členy dozorčí rady. Na této schůzi je hodnoceno plnění usnesení valné hromady.

VII.

O rozhodnutí výkonný výbor hlasuje. Každý ze členů výkonného výboru disponuje jedním hlasem. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů výkonného výboru, při splnění podmínky nadpoloviční účasti členů výkonného výboru.

čl.4

Dozorčí rada

I.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem klubu. Je tvořena předsedou dozorčí rady a dvěma členy. Předsedu i členy dozorčí rady volí valná hromada členů z řad členů klubu. Výkon funkce člena dozorčí rady je neslučitelný se současným výkonem funkce člena výkonného výboru.

II.

Dozorčí rada vykonává svoji funkci v průběhu dvouletého funkčního období. Funkční období dozorčí rady se nepřekrývá s funkčním obdobím výkonného výboru.

III.

Dozorčí rada dohlíží na plnění usnesení valné hromady, kontroluje hospodaření klubu, projednává náměty a prošetřuje stížnosti členů klubu. Dozorčí rada dohlíží na dodržování těchto stanov a z nich plynoucích práv a povinností.

IV.

 Pro zajištění úkolů a povinností dozorčí rady jsou její členové oprávněni zejména:

a) zúčastňovat se všech jednání výkonného výboru s hlasem poradním,

b) nahlížet do veškerých dokladů klubu a požadovat od odpovědných osob vysvětlení,

c) v případě potřeby svolat mimořádnou valnou hromadu.

V.

Dozorčí rada má právo podat námitku proti rozhodnutím výkonného výboru. Tato námitka má odkladný účinek. Napadené rozhodnutí může posléze vstoupit v platnost pouze v případě, že je výkonným výborem znovu projednáno a opětovně schváleno všemi členy výkonného výboru.

VI.

V případech, kdy to povolují tyto stanovy, má dozorčí rada právo vetovat rozhodnutí výkonného výboru.

VII.

O použití námitky i práva veta rozhoduje dozorčí rada hlasováním všech členů. O hlasování je nutno učinit zápis, podepsaný všemi členy dozorčí rady.

VIII.

Dozorčí rada předkládá výroční valné hromadě zprávu o činnosti dozorčí rady. Tato zpráva obsahuje údaje o jednáních dozorčí rady za volební období, výčet provedených kontrol s uvedením jejich závěrů                             a navrhovanými opatřeními, údaje o počtu projednaných námětů                  a stížností z řad členů, jakož i ostatní údaje o činnosti dozorčí rady. Součástí zprávy je i výrok dozorčí rady o činnosti klubu za uplynulé období.

čl.5

Valná hromada

I.

 Valná hromada členů je nejvyšším orgánem klubu. Výroční valnou hromadu svolává výkonný výbor vždy do 50 dnů po skončení kalendářního roku. Mimořádnou valnou hromadu může svolat v mezidobí mezi valnými hromadami dozorčí rada z vlastního podnětu nebo pokud             ji o to z vážných důvodů požádá výkonný výbor nebo minimálně                     30 procent členů.

II.

 O termínu a místu konání valné hromady uvědomí svolávající všechny členy klubu písemnou pozvánkou odeslanou nejpozději 14 dnů                   před termínem valné hromady. V pozvánce rovněž uvede návrh programu valné hromady.

III.

Usnesení valné hromady je platné v případě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem.

IV.

Člen klubu může vyslat na valnou hromadu svého zástupce a přenést             na tohoto zástupce své hlasovací právo. Zástupce musí být v takovém případě vybaven plnou mocí s uvedeným rozsahem oprávnění.

V.

Valná hromada zejména:

a) projednává výroční zprávu klubu,

b) schvaluje usnesení valné hromady,

c) volí členy a funkcionáře výkonného výboru a dozorčí rady,

d) rozhoduje o naložení se ziskem nebo o způsobu úhrady ztráty,

e) vykonává další pravomoci svěřené jí zákonem a těmito stanovami.

VI.

Usnesení valné hromady obsahuje zejména:

a) plán činnosti na další období,

b) finanční plán klubu na další období,

c) určení výše a druhů členských příspěvků na další období.

čl.6

Výroční zpráva

I.

Výroční zprávu předkládá výkonný výbor výroční valné hromadě. Výroční zpráva je tvořena zprávou o činnosti a zprávou o hospodaření.

II.

Zpráva o činnosti obsahuje údaje o plnění usnesení předchozí výroční valné hromady s výjimkou údajů o plnění finančního plánu klubu, které jsou součástí zprávy o hospodaření. Dále zpráva o činnosti obsahuje údaje o sportovní a tělovýchovné činnosti a o sportovních výsledcích členů klubu v členění podle jednotlivých kategorií, údaje o účasti zástupců klubu na akcích Českého atletického svazu nebo na podobných akcích, zejména pak o účasti na akcích orgánů místní samosprávy a státní správy a další údaje o činnosti klubu.

III.

 Zpráva o hospodaření obsahuje údaje o plnění finančního plánu klubu            v členění na náklady a výnosy, stavy majetku a závazků a změny peněžních toků. Hodnocení plnění finančního plánu musí být provedeno              v procentech skutečného stavu oproti stavu plánovanému. Překročení finančního plánu o více než 10 procent musí být ve zprávě analyzováno           a odůvodněno. Odděleně musí být analyzovány investice realizované            za období od předchozí výroční valné hromady. Součástí zprávy je návrh na rozdělení zisku nebo uhrazení ztráty. Zpráva o hospodaření                          je sestavována v podobě konsolidované účetní závěrky a obsahuje účetní údaje o všech subjektech, ve kterých má klub rozhodující vliv. Zpráva neobsahuje údaje o subjektech, ve kterých klub rozhodující vliv má,            ale tyto subjekty jsou povinny vést účetnictví podle odlišných postupů účtování. Způsob seznámení valné hromady s hospodařením takovýchto subjektů stanoví směrnice hospodaření a účtování klubu.

IV.

Výroční zprávu podepisuje předseda výkonného výboru a hospodář klubu. Výroční zpráva je archivována po celou dobu trvání klubu.

 

čl.7

Majetek a zásady hospodaření

 

I.

Majetek klubu je tvořen investicemi, pohledávkami, zásobami                         a peněžními prostředky, případně jinými ocenitelnými právy                        ve vlastnictví klubu.

II.

Zdrojem majetku klubu jsou:

a) příspěvky členů,

b) příspěvky od ostatních fyzických a právnických osob,

c) dotace a dary,

d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti klubu,

e) příjmy z činností podle čl.1 odst.II,

f) ostatní příjmy.

III.

Hospodaření klubu se řídí ročním finančním plánem. Roční finanční plán sestavuje hospodář za pomoci ostatních členů klubu. Roční finanční plán je předkládán výroční valné hromadě ke schválení. Plán je schválen, hlasuje-li pro jeho přijetí většina členů s hlasovacím právem, kteří jsou přítomni na výroční valné hromadě nebo pověřili výkonem hlasovacího práva svého zástupce v souladu s těmito stanovami.

IV.

Není-li plán schválen, řídí se hospodaření klubu přiměřeně dosavadním plánem a to až do schválení nového plánu. Sestavením nového plánu pověří výroční valná hromada některého ze členů výkonného výboru.  Ten pak předloží takto sestavený plán k posouzení dozorčí radě. Dozorčí rada posoudí, zda nový návrh akceptuje doporučení výroční valné hromady. V případě kladného posouzení se hospodaření klubu                         až do následující výroční valné hromady řídí tímto nově sestaveným finančním plánem, v opačném případě se celý postup opakuje až do doby, než bude finanční plán schválen.

V.

 Za realizaci finančního plánu v období mezi výročními valnými hromadami zodpovídá hospodář klubu. K zajištění tohoto úkolu                    je hospodář klubu oprávněn vybírat od členů klubu řádné členské příspěvky a členské příspěvky na údržbu tělovýchovných zařízení klubu, provádět úhrady závazků klubu vyplývající ze schváleného finančního plánu a uzavírat smlouvy o termínovaných vkladech s bankami                    po předchozím schválení výkonným výborem. Ostatní úkony spojené                s hospodařením klubu je hospodář oprávněn provádět pouze se souhlasem výkonného výboru.

VI.

 Hospodář je povinen:

a) sestavit a předložit výkonnému výboru účetní výkazy, zobrazující stav majetku a hospodaření k 30.4., 30.6., 31.10. a 31.12. b.r. vždy nejdéle do konce následujícího měsíce,

b) zajistit řádné vedení evidence klubu, organizačních jednotek klubu             a ostatních přidružených subjektů (např.nadací)  podle platných účetních a daňových předpisů, příp. podle klubových směrnic,

c) vypracovat směrnice hospodaření a účtování klubu a předložit                    je výkonnému výboru ke schválení,

d) vždy nejpozději do konce následujícího měsíce po předložení výkazů svolat společnou schůzi výkonného výboru a dozorčí rady,

e) umožnit přístup k dokladům a podat informaci, kterémukoliv členu výkonného výboru a dozorčí rady a to nejpozději do 7 dnů po vznesení požadavku nebo dotazu, není-li to vzhledem k charakteru požadavku nebo dotazu možné, pak ve lhůtě 30 dnů,

f) každoročně sestavit zprávu o hospodaření.

VII.

Výkonný výbor rozhoduje o zcizení a zatížení majetku do hodnoty            100 tis. Kč. O zcizení a zatížení musí výkonný výbor informovat dozorčí radu. Dozorčí rada má právo veta. O Zcizení a zatížení majetku o vyšší hodnotě rozhoduje valná hromada.

čl.8

Organizační jednotky klubu

 

I.

 Klub může při své činnosti zřídit organizační jednotky (oddíly),                 které mají právní subjektivitu.

II.

O zřízení organizační jednotky rozhoduje výkonný výbor po dohodě               s dozorčí radou.

III.

Všechny organizační jednotky nesou název “AC Moravská Slavia Brno” za nímž následuje označení oddílu (např.oddíl mládeže). Při své činnosti jsou organizační jednotky povinny tento název používat.

IV.

Činnost organizační jednotky se řídí přiměřeně těmito stanovami.              Pro zajištění vlastní činnosti organizační jednotky jmenuje výkonný výbor klubu tříčlenný výbor organizační jednotky z řad členů klubu starších 18 let.

V.

Výkonný výbor klubu přidělí nově vzniklé organizační jednotce evidenční číslo a vyhotoví registrační list organizační jednotky. Zároveň organizační jednotku zapíše do evidence klubu.

VI.

Členům klubu sdruženým v organizační jednotce jsou zachována všechna práva a povinnosti podle čl.2 těchto stanov.

VII.

Jménem organizační jednotky jedná osoba pověřená výborem organizační jednotky.

VIII.

Ve věcech majetku organizační jednotky rozhoduje výbor organizační jednotky.

 

čl.9

Zánik klubu

I.

Klub může zaniknout buď s likvidací nebo bez likvidace, případně sloučením s jinou právnickou osobou, připouští-li to zákon.

II.

O zániku rozhoduje vždy valná hromada členů, nestanoví-li zákon jinak.

III.

Při zániku s likvidací volí likvidátora valná hromada, s výjimkou případů, kdy likvidátora podle zákona určuje Ministerstvo vnitra České republiky.

IV.

Při zániku bez likvidace volí valná hromada delimitační komisi z řad dosavadních členů klubu starších 18 let.

V.

Dochází-li k zániku s likvidací, připadá likvidační zůstatek Českému atletickému svazu za podmínky, že se zaváže zabezpečit využití takového majetku ve prospěch atletického hnutí. Jinak připadne likvidační zůstatek městu Brnu.

VI.

Dojde-li k zániku bez likvidace, stanoví valná hromada delimitační klíč. Tímto klíčem se posléze řídí delimitační komise při rozdělování majetku a závazků mezi jednotlivé právní nástupce.

čl.10

Závěrečná ustanovení

         I. Právní úkony jménem klubu činí předseda výkonného výboru.           V záležitostech souvisejících s hospodařením klubu je oprávněn právní úkony provádět rovněž hospodář klubu v souladu s těmito stanovami. Jiné osoby mohou činit právní úkony jménem klubu pouze, je-li jim               za tím účelem vystavena výkonným výborem klubu příslušná plná moc podepsaná předsedou a hospodářem klubu nebo předsedou (hospodářem) a jedním členem výboru. Využívá-li klub služeb advokáta, notáře, auditora nebo daňového poradce a je-li takové osobě vystavena plná moc, může být tato plná moc podepsána pouze předsedou výkonného výboru.

        II. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 5.února 1996 a vstupují v platnost počínaje dnem 6.února 1996.

 

 

         Registrováno Ministerstvem vnitra České republiky, civilně-správním úsekem, pod č.j.VSC/1-18434/93-R dne 20.února 1996. Změna stanov vzata na vědomí dne ……………

 

           

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Blue Captcha Image
Refresh

*

QR Code Business Card